2022

vinter/forår

Ken Norris - 22.01.23

Tobias Stavngaard Sextet - 05.02.23

Alexander Kraglund Quarteto - 19.02.23

Nina Stark Trio - 05.03.23

Morten Haugshøj Group - 19.03.23

Kenny Washington - 23.04.23

Caroline Henderson / NIkolaj Hess - 30.04.23

Lars Jansson Trio - 14.05.23

 

 

 

efterår

xxx

xxxx

xxxx

xxx

xxx

xxx

xxxx

xxxx

 

 

Ken Norris - 22. januar 2023

Tobias Stavngaard Sextet - 05. februar 2023

Alexander Kraglund Quarteto - 19. februar 2023

Nina Stark Trio - 5. marts 2023

Morten Haugshøj Group - 19. marts 2023

Kenny Washington - 23. april 2023

Caroline Henderson / Nikolaj Hess - 30. april 2023

Lars Jansson Trio - 14. maj 2023

xxxxxx

xxx  2023

xxxxx 2023

xxx 2023

xxxx 2023

xxxx 2023

xxx 2023

xxxx 2023